Japan Island Award Listing

This award is sponsored by the JARL affiliated Tsushima Club of Nagasaki and requires working 50, 100, 300 or "All" Japanese islands.

Contact jf6oid@bronze.ocn.ne.jp for further details.

 

HOKKAIDO (01)

 

JIANO ISLAND NAME ISLAND ADDRESS
01-101 Okushiritoh Okushire-gun Okushi-town
102 Yagashiritoh Tomamae-gun Hahoro-town
103 Teuritoh same as above
104 Rebuntoh Rebun-gun Rebun-town
105 Rishiritoh Rishiri-gun Rishiri-town, Rishirifuji-town

YAMAGATA-KEN (05)

05-101 Tobishima Sakata-city

MIYAGI-KEN (06)

06-101 Tashirojima Ishinomaki-city
102 Hohjima Shiogama-city
103 Katsurajima same as above
104 Sabusawajima same as above
105 Nonoshima same as above
106 Ohshima Kesennuma-city
107 Miyatojima Momoh-gun  Naruse-town
108 Enoshima Oshika-gun Onagawa-town
109 Izushima same as above
110 Ajishima Oshika-gun Oshika-town
111 Kinkasan same as above

NIIGATA-KEN (08)

08-101 Sadogashima Ryouzu-city Sado-gun All town
102 Awashima Iwafune-gun  Awashimsurs-village

TOKYO-TO (10)

10-101 Ohshima Tokyo-to Ohshima-town
102 Toshima      "    Toshima-village
103 Niijima      "     Niijima-village
104 Shikinejima      "          "
105 Kohzushima      "     Kohzushima-village
106 Miyakejima      "     Miyake-village
107 Mikurashima      "     Mikurashima-village
108 Hachijoshima      "     Hachijyoh-town
109 Aogashima      "     Aogashima-village
110 Chichijima      "     Ogasawara-village
111 Hahajima      "          "
112 Iohtoh      "          "
113 Minamitorishima      "          "

KANAGAWA-KEN (11)

11-101 Enoshima Fujisawa-city
102 Johgashima Miura-city

SHIZUOKA-KEN (18)

18-101 Hatsushima Atami-city

AICHI-KEN (20)

20-101 Shinojima Chita-gun  Minamichita-town
102 Himakajima same as above
103 Sakushima Hazu-gun  Isshiki-town

MIE-KEN (21)

21-101 Kamashima Toba-city
102 Tohshijima same as above
103 Sugashima same as above
104 Sakatejima same as above
105 Masakijima Shima-gun  Sima-town
106 Kashikojima      "           Ago-town
107 Yokoyamajima      "          "
108 Watakanojima      "          Isobe-town

SHIGA-KEN (23)

23-101 Okishima Ohmihachiman-city

WAKAYAMA-KEN (26)

26-101 Ohshima Nishimuro-gun  Kushimoto-town
102 Nakanoshima Higashimuro-gun  Nathikatsuura-town

HYOGO-KEN (27)

27-101 Awajishima Sumoto-city
Tsuna-gun     All towns
Mihara-gun     All towns
102 Ieshima Shikama-gun  Ieshima-town
103 Bohzejima same as above
104 Tantashima same as above
105 Nishijima same as above
106 Nushima Mihara-gun  Nandan-town

ISHIKAWA-KEN (30)

30-101 Hegurajima Wajima-city
102 Notojima Kashima-gun  Notojima-town

OKAYAMA-KEN (31)

31-101 Inujima Okayama-city
102 Natsushima Kurashiki-city
103 Muguchijima same as above
104 Ishima Tamano-city
105 Manabeshima Kasaoka-city
106 Kitagishima same as above
107 Kobishima same as above
108 Ohbishima same as above
109 Shiraishijima same as above
110 Takashima same as above
111 Mushima same as above
112 Kakuijima Wake-gun  Hinase-town
113 Kashirajima same as above
114 Ohtabujima same as above
115 Kohjima same as above
116 Maejima Oku-gun  Ushimado-town
117 Kijima same as above
118 Kuroshima same as above
119 Nagashima Oku-gun  Oku-town

SHIMANE-KEN (32)

32-101 Daikonjima
Eshima
Yatsuka-gun  Yasuka-town
102 Dohgo Oki-gun  Saigo-town
Fuse-village  Goka-village
Tsuma Village
103 Nakanoshima Oki-gun  Ama-town
104 Nishinoshima Oki-gun  Nishinoshima-town
105 Chiburijima Oki-gun  Chibu-village

YAMAGUCHI-KEN (33)

33-101 Hutaoijima Shimonoseki-city
102 Takenokojima same as above
103 Mutsurejima same as above
104 Mishima Hagi-city
105 Hitsushima same as above
106 Aishima same as above
107 Ohshima same as above
108 Ohzushima Tokuyama-city
109 Sukumojima same as above
110 Kurokamijima
Senjima
same as above
Shinnanyou-city
111 Noshima Hohfu-city
112 Kasadoshima Kudamatsu-city
113 Hashirajima Iwakuni-city
114 Hashima same as above
115 Kuroshima same as above
116 Ushima Hikari-city
117 Ohmijima Nagato-city
118 Heiguntoh Yanai-city
119 Maejima Sohima-gun  Kuka-town
120 Yashirojima Oshima-gun  Oshima-town
Kuka-town  Tachibana-town
Tohwa-town
121 Kasasajima Ohshima-gun  Oshima-town
122 Nasakejima Ohshima-gun  Tohwa-town
123 Okikamurojima same as above
124 Ukashima Ohshima-gun  Tachibana-town
125 Yashima Kumage-gun  Kaminoseki-town
126 Nagashima same as above
127 Iwaishima same as above
128 Umashima Kamage-gun  Tabuse-town
129 Sagohjima Kumage-gun  Hirao-town
130 Tsunoshima Toyoura-gun  Hohhoku-town

HIROSHIMA-KEN (35)

35-101 Kanawajima Hiroshima-city
102 Ninoshima same as above
103 Nasakejima Kure-city
104 Kosagijima Mihara-city
105 Sagijima same as above
106 Momoshima Onomichi-city
107 Kashima same as above
108 Mukaishima same as above
Mitsugi-gun  Mukaishima-town
109 Innoshima Innoshima-city
110 Hosojima same as above
111 Ikuchijima Innoshima-city
Toyota-gun  Setoda-town
112 Hashirijima Fukuyama-city
113 Sensuijima same as above
114 Atatajima Ohtake-city
115 Etajima
Higashinohmiji
Ma
Nishinohmijima
Aki-gun  Etajima-town
Saiki-gun  Okimi-town
               Nohmi-town
               Ohkaki-town
116 Kurahashijima Aki-gun  Kurahashi-town
Ondo-town
117 Kashima Aki-gun  Kurashash-town
118 Shimokamagarijima Aki-gun  Shimokamagari-town
119 Kamikamagarijima Aki-gun  Kamagari-town
120 Itsukushima Saiki-gun  Miyajima-town
121 Okinoshima Saiki-gun  Ohkaki-town
122 Ohshibajima Toyota-gun  Akitsu-town
123 Toyoshima Toyota-gun  Toyohama-town
124 Itsukishima same as above
125 Ohsakishimojima Toyota-gun  Toyohama-town
Toyota-gun  Toyo-town
126 Mikadojima Toyo-town  Toyohama-town
127 Nagashima Toyota-gun  Ohsaki-town
128 Ohsakikamishima Toyota-gun  Ohsaki-town
Kinoe-town  Higashino-town
129 Ikunoshima Toyota-gun  Higashino-town
130 Chigirijima Toyota-gun  Higashino-town
131 Kohneshima Toyota-gun  Sedota-town
132 Iwashijima Mitsugi-gun  Mukaishima-town
133 Tashima Yokoshima Numakuma-gun  Utsumi-town
134 Inokojima Ohtake-city
135 Ohkunoshima Takehara-city

KAGAWA-KEN (36)

36-101 Ogijima Takamtsu-city
102 Megijima same as above
103 Honjima Marugame-city
104 Ushijima same as above
105 Hiroshima same as above
106 Teshima same as above
107 Oteshima same as above
108 Yoshima Sakaide-city
109 Koyoshima same as above
110 Iwakurojima same as above
111 Hitsuishijima same as above
112 Ibukijima Kanonji-city
113 Shodoshima Shozu-gun  Tonosyo-town
Ikeda-town  Uchinoumi-town
114 Okinoshima Shozu-gun  Tonosyo-town
115 Teshima same as above
116 Odeshima same as above
117 Ohshima Kida-gun  Aji-town
118 Naoshima Kagawa-gun  Naoshima-town
119 Mukaejima same as above
120 Ejima same as above
121 Byohbujima same as above
122 Sanagijima Nakatado-gun  Tadotsu-town
123 Takamijima same as above
124 Shishijima Mitoyo-gun  Takuma-town
125 Awashima same as above

TOKUSHIMA-KEN  (37)

37-101 Shimadajima Ohgeshima Naruto-city
102 Ishima Anan-city
103 Tebajima Kaifu-gun  Mugi-town
104 Takegashima Kaifu-gun  Shishikui-town

EHIME-KEN (38)

38-101 Gogoshima Matsuyama-city
102 Turushima same as above
103 Oshima Imabari-city
104 Kurushima same as above
105 Umashima same as above
106 Hikijima same as above
107 Kushima Uwajima-city
108 Tojima same as above
109 Kashima same as above
110 Hiburijima same as above
111 Ohshima Yawatahama-city
112 Ohshima Niihama-city
113 Aijima Hojo-city
114 Tsushima Ochi-gun  Yoshiumi-town
115 Ohshima      "       Miyakubo-town
     "       Yoshiumi-town
116 Ushima      "       Miyakubo-town
117 Hakatajima      "      Hakata-town  
118 Uoshima      "      Uoshima-village
119 Takaikamishima  same as above
120 Yugejima Ochi-gun  Yuge-town
121 Toyoshima  same as above
122 Sashima same as above
123 Ininajima Ochi-gun  Ikana-village
124 Iwagijima      "        Iwagi-village
125 Ohmishima      "       Kamiura-town
     "       Ohmishima-town
126 Okamurajima      "       Sekizen-village
127 Ohgeshima same as above
128 Kohgeshima same as above
129 Nakajima Onsen-gun  Nakashima-town
130 Nogutsunajima same as above
131 Muzukijima same as above
132 Nuwajima same as above
133 Tsuwajishima same as above
134 Futagamijima same as above
135 Aoshima Kita-gun  Nagahama-town
136 Takesashima Kitauwa-gun  Tsushima-town

KOHCHI-KEN  (39)

39-101 Nakanoshima Susaki-city
102 Heshima same as above
103 Ohshima Sukumo-city
104 Okinoshima same as above
105 Ugurushima same as above
106 Kashiwajima Hata-gun  Ohtsuki-town

FUKUOKA-KEN  (40)

40-101 Ainoshima Kitakyusyuu-city
102 Umashima same as above
103 Shikanoshima Fukuoka-city  Higashi-ku
104 Nokonoshima      "                Nishi-ku
105 Genkaijima same as above
106 Oronoshima same as above
107 Ainoshima Kasuya-gun  Singuu-town
108 Jinoshima Munakata-gun  Genkai-town
109 Ohshima      "                  Ohshima-village
110 Himeshima Itoshima-gun  Shima-town

 

SAGA-KEN  (41)

41-101 Kashiwajima Karatsu-city
102 Takashima same as above
103 Mukushima Higashimatsuura-gun  Hizen-town
104 Kakarashima      "                           Chinzei-town
105 Matsushima same as above
106 Madarashima same as above
107 Kabeshima      "                           Yobuko-town
108 Ogawashima same as above

 

NAGASAKI-KEN (42)

42-101 Makishima Nagasaki-city
102 Takashima Sasebo-city
103 Kuroshima same as above
104 Fukuejima Fukui-city
Minamimatsuura-gun
Tomie-town     Tamanoura-town
Miiraku-town     Kisyuku-town
105 Oushima Fukue-city
106 Kabashima same as above
107 Akashima same as above
108 Hisakajima same as above
109 Warabikojima same as above
110 Hiradojima Hirado-city
111 Takushima same as above
112 Takashima same as above
113 Aoshima Matsuura-city
114 Tobishima same as above
115 Iohjima Okinoshima Nishisonogi-gun  Iohjima-town
116 Takashima      "          Takashima-town
117 Kabashima      "          Nomozski-town
118 Kashima      "          Tarami-town
119 Maejima      "          Tokitsu-town
120 Usejima      "          Kinkai-town
121 Ohshima      "          Ohshima-town
122 Terashima      "               "
123 Sakitojima      "          Sakito-town
124 Kakinourasima      "               "
125 Enoshima      "               "
126 Hirashima      "               "
127 Matsushima      "          Ohseto-town
128 Ikeshima      "           Sotome-town
129 Ohshima Kitamatsuura-gun  Ohshima-village
130 Ikitsukijima      "           Ikitsuki-town
131 Ojikajima      "           Ojika-town
132 Mishima      "              "
133 Mushima      "              "
134 Nohshima      "               "
135 Kuroshima     "               "
136 Ohshima      "               "
137 Madarashima      "              "
138 Ukushima      "           Uku-town
139 Terashima      "              "
140 Fukushima      "            Fukushima-town
141 Takashima      "            Takashima-town
142 Kuroshima      "              "
143 Kuroshima Minamimatsuura-gun  Tomie-town
144 Simayamajima      "             Tamanoura-town
145 Saganoshima      "             Miiraku-town
146 Narushima      "             Naru-town
147 Maeshima      "                 "
148 Wakamatujima      "             Wakamatsu-town
149 Kirinokojima      "                 "
150 Hinoshima      "                 "
151 Arifukujima      "                 "
152 Ryohzegaurashima      "                 "
153 Nakadohrijima      "             Shinuonome-town
Kamigotoh-town   Arikawa-town
Wakamatsu-town  Narao-town
154 Kashiragashima Minamimatsuura-gun  Arikawa-town
155 Ikinoshima Iki-gun     Katsumoto-town
Ashibe-town     Ishida-town
Gohnoura-town
156 Ohshima Iki-gun     Gohnoura-town
157 Nagashima same as above
158 Harushima same as above
159 Tsumagashima Iki-gun     Ishida-town
160 Wakamiyajima      "          Katsumoto-town
161-1 Tsushimajima
(Kamishima)
Kamiagata-gun     Kamiagata-town
Kamitsushima-town  Mine-town
Shimoagata-gun  Toyomata-town
                           Mitsushima-town
161-2 Tsushimajima      "                   Mitsushima-town
                          Izuhara-town
162 Okinoshima      "                    Mitsushima-town
163 Akashima Tomarishima      "                   Mitsushima-town
164 Shimayamajima      "                   Mitsushima-town
165 Unijima Kamiagata-gun  Kamitsushima-town
166 Maenoshima Nishisonogi-gun  Seihi-town
167 Takenoshima same as above
168 Ohshima Sasebo-city

KUMAMOTO-KEN (43)

43-101 Amakusakamishima Hondo-city  Amakusa-gun
Matsushima-town  Ariake-town
Himedo-town  Kuratake-town
Sumoto-town  Ryugatake-town
102 Amakusashimoshima Hondo-city  Ushibuka-city
Shinwa-town  Itsuwa-town
Reihoku-town  Amakusa-town
Kawaura-town
103 Gesushima Ushibuka-city
104 Tobasejima Uto-gun     Misumi-town
105 Ohyanojima Amakusa-gun  Oyano-town
106 Nogamajima      "          Oyano-town
107 Yushima same as above
108 Iwajima same as above
109 Maejima Amakusa-gun     Matsushima-town
110 Nagaurajima      "          Matsushima-town
111 Hiaijima same as above
112 Nakajima same as above
113 Hinoshima      "          Ryugatake-town
114 Gosyuourajima same as above
115 Yokourajima same as above
116 Makishima same as above
117 Yokoshima Amakusa-gun  Shinwa-town
118 Tsuhjishima      "          Itsuwa-town
119 Yagyuhjima      "          Oyano-town

OHITA-KEN  (44)

44-101 Ohnyujima Sakai-city
102 Kuroshima Usuki-city
103 Tukumishima same as above
104 Hotojima Tsukumi-city
105 Jimukushima same as above
106 Himeshima Higashikunisaki-gun  Himeshima-village
107 Ohshima Minamiamabe-gun  Tsurumi-village
108 Fukashima      "                        Kamae-town
109 Yakatajima same as above

MIYAZAKI-KEN (45)

45-101 Shimanourashima Nobeoka-city
102 Tsukishima Kushima-city
103 Ohshima Minaminaki-gun  Nango-town

KAGOSHIMA-KEN (46)

46-101 Katsurajima Izumi-city
102 Tanegashima Nishinoomote-city
Kumage-gun  Nakatane-town
                    Minamitane-town
103 Shinjima Kagoshima-gun   Sakurajima-town
104 Takeshima      "                Mishima-village
105 Iohjima same as above
106 Kuroshima same as above
107 Kuchinoshima Kagoshima-gun   Toshima-village
108 Nakanoshima same as above
109 Suwanosejima same as above
110 Akusekijima same as above
111 Kodakarajima same as above
112 Takarajima same as above
113 Tairajima same as above
114 Kamikoshikijima Satsuma-gun   Kamikoshiki-village
115 Nakakoshikijima same as above
116 Shimokoshikijima Satsuma-gun  Shimokoshiki-village
117 Nagashima Izumi-gun  Higashi-town
               Nagashima-town
118 Shishijima      "          Higashi-town
119 Syourajima same as above
120 Ikarajima same as above
121 Yakushima Kumage-gun  Kamiyaku-town
                  Yaku-town
122 Kuchinoerabujima      "            Kamiyaku-town
123 Amamiohshima Naze-city     Ohshima-gun
Tatsugo-town     Kasari-village
Yamato-village   Sumiyo-village
Uken-village   Setouchi-town
124 Kakeromajima Ohshima-gun   Setouchi-town
125 Ukeshima same as above
126 Yoroshima same as above
127 Kikaijima same as above
128 Tokunoshima Ohshima-gun   Tokunoshima-town
Amagi-town   Isen-town
129 Okinoerabujima Ohshima-gun  Wadomari-town
                    China-town
130 Yoronjima Ohshima-gun   Yoron-town

 

OKINAWA-KEN  (47)

047-101 Okinawajima
102 Miyakojima Hirara-city  Miyako-gun
Gusukube-town  Shimoji-town
Ueno-village
103 Ohgamijima Hirara-city
104 Ikemajima same as above
105 Ishigakijima Ishigaki-city
106 Yagajishima Nago-city
107 Kourijima Kunagami-gun  Nakijin-village
108 Miyagijima      "           Oogimi-village
109 Minnashijima      "           Motubu-town
110 Sesokojima      "           Motubu-town
111 Iejima      "           Ie-village
112 Ikeijima Nakagami-gun  Yonashiro-town
113 Miyagishima      "           Yonashiro-town
114 Henzajima same as above
115 Hamahigajima Nakagami-gun   Katsuren-town
116 Tsukenjima same as above
117 Kudakajima Shimajiri-gun  Chinen-village
118 Kudakajima      "            Tamagusuka-village
119 Ohjima      "            Tomigusuku-village
120 Kumejima      "            Nakazato-village
     "            Gushikawa-village
121 Ohshima      "            Nakazato-village
122 Ohhajima same as above
123 Tokashikijima Shimajiri-gun  Tokashiki-village
124 Zamamijima      "             Zamami-village
125 Akashima same as above
126 Gerumajima same as above
127 Agunijima Shimajiri-gun  Aguni-village
128 Tonakijima      "             Tonaki-village
129 Minamidaitohjima      "             Minamidaitoh-village
130 Kitadaitohjima      "             Kitadaitoh-village
131 Iheyajima      "             Iheya-village
132 Nohojima same as above
133 Izenajima Shimajiri-gun  Izena-village
134 Kurimajima Miyako-gun  Shimoji-town
135 Irabujima      "              Irabu-town
136 Shimojishima same as above
137 Taramajima Miyako-gun  Tarama-village
138 Minnashima same as above
139 Taketomijima Yaeyama-gun  Taketomi-town
140 Kohamajima same as above
141 Kuroshima same as above
142 Aragusukujima same as above
143 Hatomajima same as above
144 Iriomotejima same as above
145 Yubushima same as above
146 Sotopanarijima Yaeyama-gun  Taketomi-town
147 Haterumajima same as above
148 Yonagunijima Yaeyama-gun  Yonaguni-town

HOME